مجموعه فایل های Board Software برای برند هواوی ( فایل های XML هواوی )
برندمدل جهانیمدل فنیشماره ساختنسخه اندرویدنسخه EMUIپردازندهاطلاعات فایلحجم فایلدانلود ویژه
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L09VC500B0017.0EMUI 5.12.08 گیگابایت
HuaweiY6 2018ATU-LX31.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiMate 10 ProALP-AL00A1.0.0.618.1EMUI 8.11.45 گیگابایت
HuaweiMate 10 ProALP-AL00A1.0.0.638.1EMUI 8.11.44 گیگابایت
HuaweiY9 2019Jackman-AL00D1.0.0.298.1EMUI 8.21.60 گیگابایت
HuaweiY9 2018FLA-TL101.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
HuaweiY9 2018FLA-TL001.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
HuaweiY9 2018FLA-L231.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
HuaweiY9 2018FLA-L221.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
HuaweiY9 2018FLA-AL201.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
HuaweiY9 2018FLA-AL001.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
HuaweiP20 Lite (Nova 3e)ANE-LX11.0.0.398.0EMUI 8.01.30 گیگابایت
HuaweiG6G6-L11C00B0114.3EMUI 2.0337 مگابایت
HuaweiY6IICAM-TL6.0EMUI 4.1738 مگابایت
HuaweiHonor 7AAUM-TL21.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiAscend G6G6-L22C00B0114.3EMUI 2.0337 مگابایت
HuaweiAscend G6G6-C00C00B0014.3EMUI 1.6313 مگابایت
HuaweiAscend G6G6-U00C00B0014.3EMUI 2.0310 مگابایت
HuaweiAscend G6G6-U104.3EMUI 1.6333 مگابایت
HuaweiAscend G6G6-U34C00B0014.3EMUI 1.6333 مگابایت
HuaweiAscend G6G6-U251C00B0014.3EMUI 1.6333 مگابایت
HuaweiAscend G7G7-L01C00B2704.4.4EMUI 3.01.08 گیگابایت
HuaweiAscend G7G7-L03C00B2514.4.4EMUI 3.01.04 گیگابایت
HuaweiAscend G7G7-UL20C00B2584.4.4EMUI 3.00.99 گیگابایت
HuaweiG510G510-0100233 مگابایت
HuaweiP20 ProCLT-AL001.0.0.468.1EMUI 8.11.44 گیگابایت
HuaweiMediaPad M5 ProCMR-AL191.0.0.298.1EMUI 8.01.50 گیگابایت
HuaweiG630G630-U00C00B0014.3EMUI 2.0325 مگابایت
HuaweiG620G620-L72C00B0014.3EMUI 2.0339 مگابایت
HuaweiG620G620-L73C00B0014.3EMUI 2.0336 مگابایت
HuaweiG620G620-L75C00B0014.3EMUI 2.0333 مگابایت
HuaweiY9 2018FLA-A101.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
HuaweiY6 2018ATU-L231.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiY6 2018ATU-L111.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiHonor 10 LiteHRY-Al001.0.0.359.0EMUI 9.01.45 گیگابایت
HuaweiHonor 10 LiteHRY-AL101.0.0.359.0EMUI 9.01.45 گیگابایت
HuaweiHonor 10 LiteHRY-L221.0.0.359.0EMUI 9.01.45 گیگابایت
HuaweiHonor 9 LiteLLD-AL001.0.0.428.0EMUI 8.01.30 گیگابایت
HuaweiHonor 9 LiteLLD-TL101.0.0.428.0EMUI 8.01.30 گیگابایت
HuaweiHonor 8 LitePRA-AL007.0EMUI 5.0984 مگابایت
HuaweiHonor 8 LitePRA-AL107.0EMUI 5.0984 مگابایت
HuaweiHonor 8 LitePRA-TL007.0EMUI 5.0984 مگابایت
HuaweiHonor 8 LitePRA-TL107.0EMUI 5.0984 مگابایت
HuaweiHonor 8FRD-AL006.0EMUI 4.1888 مگابایت
HuaweiHonor 8FRD-AL106.0EMUI 4.1887 مگابایت
HuaweiHonor 8FRD-L096.0EMUI 4.1888 مگابایت
HuaweiHonor 5XKIW-L22C900B0765.1EMUI 3.1742 مگابایت
HuaweiHonor 5XKIW-L21C00B0015.1EMUI 3.1742 مگابایت
HuaweiHonor 5XKIW-L24C900B0765.1EMUI 3.1742 مگابایت
HuaweiHonor 5XKIW-UL00C00B1675.1EMUI 3.1774 مگابایت
HuaweiHonor 4XChe1-CL20C00B2804.4EMUI 3.01.01 گیگابایت
HuaweiHonor 4XCHE-L234.4EMUI 3.0479 مگابایت
HuaweiHonor 4XCHERRY-CL10C92B2824.4EMUI 3.01.16 گیگابایت
HuaweiHonor 4XCHE-TL00B0010394.4EMUI 3.0535 مگابایت
HuaweiHonor 4XCHE-UL00C00B296a4.4EMUI 3.01.02 گیگابایت
HuaweiHonor 4XCHE-TL00H4.4EMUI 3.0535 مگابایت
HuaweiHonor 4XCHE-TL105.0EMUI 3.1611 مگابایت
HuaweiHonor 4CCHM-TL004.4EMUI 3.0484 مگابایت
HuaweiHonor 4CCHM-U014.4EMUI 3.0484 مگابایت
HuaweiHonor 7AAUM-AL008.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiHonor 7AAUM-AL201.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiHonor 7AAUM-L291.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiHonor 10COL-AL00A1.0.0.358.1EMUI 8.11.43 گیگابایت
HuaweiHonor 10COL-L291.0.0.358.1EMUI 8.11.43 گیگابایت
HuaweiY6 Prime 2018ATU-L421.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiY6 2018ATU-L211.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiY6 Prime 2018ATU-L311.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiP8liteALE-CL00C92B2124.4EMUI 3.01.20 گیگابایت
HuaweiP8liteALE-UL005.0EMUI 3.1611 مگابایت
HuaweiP9EVA-AL106.0EMUI 4.1657 مگابایت
HuaweiP9 liteVNS-L216.0EMUI 4.1621 مگابایت
HuaweiHonor 10COL-TL001.0.0.358.1EMUI 8.11.43 گیگابایت
Huawei4XCHE-TL110H5.0EMUI 3.1611 مگابایت
HuaweiMate 20 liteSNE-L221.0.0.268.1EMUI 8.21.68 گیگابایت
HuaweiHonor 7AAUM-L331.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiHonor 7AAUM-TL001.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiHonor 7PLK-AL105.0EMUI 3.1585 مگابایت
HuaweiHonor 7PLK-UL005.0EMUI 3.1585 مگابایت
HuaweiHonor 6XBLN-L246.0EMUI 4.1698 مگابایت
HuaweiHonor 6XBLN-L416.0EMUI 4.1698 مگابایت
HuaweiHonor 6XBLN-L426.0EMUI 4.1698 مگابایت
HuaweiP9 PlusVIE-AL106.0EMUI 4.1653 مگابایت
HuaweiHonor 5cNEM-L226.0EMUI 4.1622 مگابایت
HuaweiHonor 5cNEM-TL006.0EMUI 4.1629 مگابایت
HuaweiHonor 5cNMO-L236.0EMUI 4.1629 مگابایت
HuaweiHonor 5cNMO-L226.0EMUI 4.1622 مگابایت
HuaweiHonor 5cNMO-L316.0EMUI 4.1622 مگابایت
HuaweiHonor 5cNEM-AL006.0EMUI 4.1627 مگابایت
HuaweiY6SCL-AL00C00B0570.99 گیگابایت
HuaweiNova PlusMLA-AL10C00B0016.0EMUI 4.1950 مگابایت
HuaweiP Smart 2019POT-L211.0.0.359.0EMUI 9.01.44 گیگابایت
HuaweiNexus 6PNIN-A15.1EMUI 3.1508 مگابایت
HuaweiHonor 5XKIW-AL20C00B1675.1EMUI 3.1754 مگابایت
HuaweiHonor V8KNT-AL206.0EMUI 4.1670 مگابایت
HuaweiHonor 6 PlusPE-L004.4EMUI 3.0464 مگابایت
HuaweiHonor 7CLND-AL001.0.0.378.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
HuaweiHonor 7CLND-AL301.0.0.418.0EMUI 8.01.03 گیگابایت
HuaweiHonor 7CLND-AL401.0.0.428.0EMUI 8.01.03 گیگابایت
HuaweiHonor 7CLND-L291.0.0.418.0EMUI 8.01.03 گیگابایت
HuaweiY7CAM-L21A6.0EMUI 4.1738 مگابایت
HuaweiHonor 4CCHC-U234.4EMUI 3.0484 مگابایت
HuaweiHonor 6H60-L01363 مگابایت
HuaweiHonor 6H60-L02367 مگابایت
HuaweiAscend P7P7-L004.4EMUI 2.3534 مگابایت
HuaweiAscend P7P7-L114.4EMUI 2.3529 مگابایت
HuaweiHonor 9STF-AL007.0EMUI 5.11.23 گیگابایت
HuaweiHonor 7iATH-UL015.1EMUI 3.11.46 گیگابایت
HuaweiHonor 7iATH-UL06C00B705.1EMUI 3.1749 مگابایت
HuaweiMate 10 LiteRNE-L217.0EMUI 5.11.20 گیگابایت
HuaweiG7 PlusRIO-AL005.1EMUI 3.1860 مگابایت
HuaweiY6s 2019JAT-LX11.0.0.939.0EMUI 9.01.39 گیگابایت
HuaweiHonor 8XJSN-L221.0.0.608.0EMUI 8.21.62 گیگابایت
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L09C500B0037.0EMUI 5.02.08 گیگابایت
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L03C500B0027.0EMUI 5.12.08 گیگابایت
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L03C500B0037.0EMUI 5.12.08 گیگابایت
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L03C500B0017.02.08 گیگابایت
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L09C500B0027.0EMUI 5.12.08 گیگابایت
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L09VC500B0037.0EMUI 5.12.08 گیگابایت
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L09VC500B0027.0EMUI 5.12.08 گیگابایت
HuaweiMediaPad T3 10AGS-W09C500B0017.0EMUI 5.12.06 گیگابایت
HuaweiMediaPad T3 10AGS-W09C500B0027.0EMUI 5.12.06 گیگابایت
HuaweiMediaPad T3 10AGS-W09C500B0037.0EMUI 5.1930 مگابایت
HuaweiMediaPad T5AGS2-L091.0.0.288.0EMUI 8.01.25 گیگابایت
HuaweiHonor Pad 5 10.1AGS2-AL00HN1.0.0.408.0EMUI 8.01.26 گیگابایت
HuaweiMediapad EnjoyAGS2-AL001.0.0.408.0EMUI 8.01.26 گیگابایت
HuaweiMediapad EnjoyAGS2-AL001.0.0.288.0EMUI 8.01.25 گیگابایت
HuaweiMediapad EnjoyAGS2-AL001.0.0.218.0EMUI 8.01.24 گیگابایت
HuaweiMediaPad T5AGS2-W09B1.0.0.288.0EMUI 8.0HiSilicon1.22 گیگابایت
HuaweiMediaPad T5AGS2-W09B1.0.0.238.0EMUI 8.0HiSiliconمشاهده جزئیات1.22 گیگابایت
HuaweiHonor 9 LiteLLD-L21A1.0.0.428.0.0EMUI 8.0.0HiSiliconمشاهده جزئیات2.64 گیگابایت
HuaweiHonor 9 LiteLLD-L31A1.0.0.428.0.0EMUI 8.0.0HiSiliconمشاهده جزئیات2.64 گیگابایت
نرم افزار های مورد نیاز برای نصب Huawei Board Software
نرم افزارشماره ساختوضعیتتاریخ عرضهتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگان
IDTv2.0.0.9به روز2016-12-1753 بار6.44 مگابایتدانلود
قدیمی
لیست درایور های مورد نیاز برای نصب Huawei Board Software
نام نرم افزارشماره ساختتاریخ عرضهنوع نرم افزارساختار فایلتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگان
Handset ProductLinev2.01.02.002016-06-12درایورنصبی - EXE48 بار9.96 مگابایتدانلود
بازگشت به بالا