مجموعه فایل های Board Software برای برند هواوی ( فایل های XML هواوی )
برندمدل جهانیمدل فنیشماره ساختنسخه اندرویدنسخه EMUIحجم فایلدانلود ویژه
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L09VC500B0017.0EMUI 5.12.08 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY6 2018ATU-LX31.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMate 10 ProALP-AL00A1.0.0.618.1EMUI 8.11.45 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMate 10 ProALP-AL00A1.0.0.638.1EMUI 8.11.44 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY9 2019Jackman-AL00D1.0.0.298.1EMUI 8.21.60 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY9 2018FLA-TL101.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY9 2018FLA-TL001.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY9 2018FLA-L231.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY9 2018FLA-L221.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY9 2018FLA-AL201.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY9 2018FLA-AL001.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiP20 Lite (Nova 3e)ANE-LX11.0.0.398.0EMUI 8.01.30 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiG6G6-L11C00B0114.3EMUI 2.0337 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY6IICAM-TL6.0EMUI 4.1738 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7AAUM-TL21.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiAscend G6G6-L22C00B0114.3EMUI 2.0337 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiAscend G6G6-C00C00B0014.3EMUI 1.6313 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiAscend G6G6-U00C00B0014.3EMUI 2.0310 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiAscend G6G6-U104.3EMUI 1.6333 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiAscend G6G6-U34C00B0014.3EMUI 1.6333 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiAscend G6G6-U251C00B0014.3EMUI 1.6333 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiAscend G7G7-L01C00B2704.4.4EMUI 3.01.08 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiAscend G7G7-L03C00B2514.4.4EMUI 3.01.04 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiAscend G7G7-UL20C00B2584.4.4EMUI 3.00.99 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiG510G510-0100233 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiP20 ProCLT-AL001.0.0.468.1EMUI 8.11.44 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad M5 ProCMR-AL191.0.0.298.1EMUI 8.01.50 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiG630G630-U00C00B0014.3EMUI 2.0325 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiG620G620-L72C00B0014.3EMUI 2.0339 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiG620G620-L73C00B0014.3EMUI 2.0336 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiG620G620-L75C00B0014.3EMUI 2.0333 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY9 2018FLA-A101.0.0.468.0EMUI 8.01.32 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY6 2018ATU-L231.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY6 2018ATU-L111.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 10 LiteHRY-Al001.0.0.359.0EMUI 9.01.45 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 10 LiteHRY-AL101.0.0.359.0EMUI 9.01.45 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 10 LiteHRY-L221.0.0.359.0EMUI 9.01.45 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 9 LiteLLD-AL001.0.0.428.0EMUI 8.01.30 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 9 LiteLLD-L211.0.0.428.0EMUI 8.01.30 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 9 LiteLLD-TL101.0.0.428.0EMUI 8.01.30 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 8 LitePRA-AL007.0EMUI 5.0984 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 8 LitePRA-AL107.0EMUI 5.0984 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 8 LitePRA-TL007.0EMUI 5.0984 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 8 LitePRA-TL107.0EMUI 5.0984 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 8FRD-AL006.0EMUI 4.1888 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 8FRD-AL106.0EMUI 4.1887 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 8FRD-L096.0EMUI 4.1888 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 5XKIW-L22C900B0765.1EMUI 3.1742 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 5XKIW-L21C00B0015.1EMUI 3.1742 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 5XKIW-L24C900B0765.1EMUI 3.1742 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 5XKIW-UL00C00B1675.1EMUI 3.1774 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 4XChe1-CL20C00B2804.4EMUI 3.01.01 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 4XCHE-L234.4EMUI 3.0479 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 4XCHERRY-CL10C92B2824.4EMUI 3.01.16 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 4XCHE-TL00B0010394.4EMUI 3.0535 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 4XCHE-UL00C00B296a4.4EMUI 3.01.02 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 4XCHE-TL00H4.4EMUI 3.0535 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 4XCHE-TL105.0EMUI 3.1611 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 4CCHM-TL004.4EMUI 3.0484 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 4CCHM-U014.4EMUI 3.0484 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7AAUM-AL008.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7AAUM-AL201.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7AAUM-L291.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 10COL-AL00A1.0.0.358.1EMUI 8.11.43 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 10COL-L291.0.0.358.1EMUI 8.11.43 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY6 Prime 2018ATU-L421.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY6 2018ATU-L211.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY6 Prime 2018ATU-L311.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiP8liteALE-CL00C92B2124.4EMUI 3.01.20 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiP8liteALE-UL005.0EMUI 3.1611 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiP9EVA-AL106.0EMUI 4.1657 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiP9 liteVNS-L216.0EMUI 4.1621 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 10COL-TL001.0.0.358.1EMUI 8.11.43 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
Huawei4XCHE-TL110H5.0EMUI 3.1611 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMate 20 liteSNE-L221.0.0.268.1EMUI 8.21.68 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7AAUM-L331.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7AAUM-TL001.0.0.508.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7PLK-AL105.0EMUI 3.1585 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7PLK-UL005.0EMUI 3.1585 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 6XBLN-L246.0EMUI 4.1698 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 6XBLN-L416.0EMUI 4.1698 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 6XBLN-L426.0EMUI 4.1698 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiP9 PlusVIE-AL106.0EMUI 4.1653 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 5cNEM-L226.0EMUI 4.1622 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 5cNEM-TL006.0EMUI 4.1629 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 5cNMO-L236.0EMUI 4.1629 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 5cNMO-L226.0EMUI 4.1622 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 5cNMO-L316.0EMUI 4.1622 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 5cNEM-AL006.0EMUI 4.1627 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY6SCL-AL00C00B0570.99 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiNova PlusMLA-AL10C00B0016.0EMUI 4.1950 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiP Smart 2019POT-L211.0.0.359.0EMUI 9.01.44 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiNexus 6PNIN-A15.1EMUI 3.1508 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 5XKIW-AL20C00B1675.1EMUI 3.1754 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor V8KNT-AL206.0EMUI 4.1670 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 6 PlusPE-L004.4EMUI 3.0464 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7CLND-AL001.0.0.378.0EMUI 8.01.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7CLND-AL301.0.0.418.0EMUI 8.01.03 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7CLND-AL401.0.0.428.0EMUI 8.01.03 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7CLND-L291.0.0.418.0EMUI 8.01.03 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY7CAM-L21A6.0EMUI 4.1738 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 4CCHC-U234.4EMUI 3.0484 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 6H60-L01363 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 6H60-L02367 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiAscend P7P7-L004.4EMUI 2.3534 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiAscend P7P7-L114.4EMUI 2.3529 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 9STF-AL007.0EMUI 5.11.23 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7iATH-UL015.1EMUI 3.11.46 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 7iATH-UL06C00B705.1EMUI 3.1749 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMate 10 LiteRNE-L217.0EMUI 5.11.20 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiG7 PlusRIO-AL005.1EMUI 3.1860 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiY6s 2019JAT-LX11.0.0.939.0EMUI 9.01.39 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor 8XJSN-L221.0.0.608.0EMUI 8.21.62 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L09C500B0037.0EMUI 5.02.08 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L03C500B0027.0EMUI 5.12.08 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L03C500B0037.0EMUI 5.12.08 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L03C500B0017.02.08 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L09C500B0027.0EMUI 5.12.08 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L09VC500B0037.0EMUI 5.12.08 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T3 10AGS-L09VC500B0027.0EMUI 5.12.08 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T3 10AGS-W09C500B0017.0EMUI 5.12.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T3 10AGS-W09C500B0027.0EMUI 5.12.06 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T3 10AGS-W09C500B0037.0EMUI 5.1930 مگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T5AGS2-L091.0.0.288.0EMUI 8.01.25 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiHonor Pad 5 10.1AGS2-AL00HN1.0.0.408.0EMUI 8.01.26 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediapad EnjoyAGS2-AL001.0.0.408.0EMUI 8.01.26 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediapad EnjoyAGS2-AL001.0.0.288.0EMUI 8.01.25 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediapad EnjoyAGS2-AL001.0.0.218.0EMUI 8.01.24 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T5AGS2-W091.0.0.288.0EMUI 8.01.22 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
HuaweiMediaPad T5AGS2-W091.0.0.238.0EMUI 8.01.07 گیگابایت
100,000 ریال – خرید
نرم افزار های مورد نیاز برای نصب Huawei Board Software
نرم افزارشماره ساختوضعیتتاریخ عرضهتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگان
به روز
قدیمی
لیست درایور های مورد نیاز برای نصب Huawei Board Software
نام نرم افزارشماره ساختنوع نرم افزارساختار فایلتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگان
درایورنصبی - EXE

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بازگشت به بالا