• در نرم افزار OST نسخه 6.2.8 بعد از نصب کرک (پچ) ، هنگام اجرای نرم افزار نیازی به وارد کردن Username و Password نمیباشد . فیلدهای ورودی را خالی رها کرده و فقط دکمه OK یا ورود را بزنید .
نرم افزار نصبی OST
نرم افزارشماره ساختوضعیتپچ - کرکتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگان
Nokia Online Service Tool - OSTv6.3.7به روزندارد3,905 بار128.84 مگابایتدانلود
Nokia Online Service Tool - OSTv6.2.8قدیمیدارد *1,472 بار119.88 مگابایتدانلود
Nokia Online Service Tool - OSTv6.2.3قدیمیندارد112 بار108.30 مگابایتدانلود
Nokia Online Service Tool - OSTv6.1.8قدیمیدارد125 بار108.49 مگابایتدانلود
Nokia Online Service Tool - OSTv6.1.2قدیمیدارد159 بار104.26 مگابایتدانلود
Nokia Online Service Tool - OSTv6.0.9قدیمیندارد88 بار113.25 مگابایتدانلود
Nokia Online Service Tool - OSTv6.0.4قدیمیدارد134 بار113.36 مگابایتدانلود
لیست درایور های مورد نیاز OST
نام نرم افزارشماره ساختنوع نرم افزارساختار فایلتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگان
Nokia USB DriverAll Available Versionsدرایورنصبی - MSI1,727 بار64.41 مگابایتدانلود
Microsoft .NET Framework 2.02.0.50727.42پیش نیازنصبی - EXE570 بار22.34 مگابایتدانلود
Win32 Cabinet Self-Extractor6.0.2900.2180پیش نیازنصبی - EXE407 بار2.54 مگابایتدانلود
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable10.0.40219.325پیش نیازنصبی - EXE304 بار8.55 مگابایتدانلود
Microsoft Visual C++ 2008 x86 Redistributable9.0.30729.17پیش نیازنصبی - EXE270 بار4.00 مگابایتدانلود
Microsoft Visual C++ 2005 x86 Redistributable2.0.50727.4053پیش نیازنصبی - EXE292 بار2.55 مگابایتدانلود