• دستگاههای سامسونگ به دو صورت قابلیت تغییر سریال را دارند
  1. Write Imei , Patch Cert
  2. Write Cert , Patch Cert
  سری Aسری Bسری Cسری D
  سری Eسری Fسری Gسری I
  سری Jسری Mسری Nسری P
  سری Tسری Z

  سری A
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات
  SM-A102Nدارد-Chimera Tool
  SM-A102U1دارد-Chimera Tool
  SM-A102Uدارد-Chimera Tool
  SM-A102Wدارد-Chimera Tool
  SM-A105Fدارد-Chimera Tool
  SM-A105FNدارد-Chimera Tool
  SM-A105Gدارد-Chimera Tool
  SM-A105Gدارد-Chimera Tool
  SM-A105Mدارد-Chimera Tool
  SM-A105Nدارد-Chimera Tool
  SM-A202Fدارد-Chimera Tool
  SM-A202Kدارد-Chimera Tool
  SM-A205Fدارد-Chimera Tool
  SM-A205FNدارد-Chimera Tool
  SM-A205Gدارد-Chimera Tool
  SM-A205GNدارد-Chimera Tool
  SM-A205Sدارد-Chimera Tool
  SM-A205U1دارد-Chimera Tool
  SM-A205Uدارد-Chimera Tool
  SM-A205Wدارد-Chimera Tool
  SM-A205YNدارد-Chimera Tool
  SM-A217Fدارد-Chimera Tool
  SM-A217Mدارد-Chimera Tool
  SM-A217Nدارد-Chimera Tool

  سری B
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات

  سری C
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات

  سری D
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات

  سری E
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات

  سری F
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات

  سری G
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات

  سری I
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات

  سری J
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات

  سری M
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات

  سری N
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات

  سری P
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات

  سری T
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات

  سری Z
  مدلWrite IMEIWrite Certتوضیحات