فایل های فلش رسمی
شماره ساختنسخه CSCمنطقهنسخه اندرویدرابط کاربرتاریخ ساختزبان فارسیتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
A520FZTSGCTL1A520FZZTGCTL1تایوان - BRI8.0.0EXPERIENCE 9.02020-12-29کیبورد1,622 بار2.49 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSGCTL1A520FOJVGCTI2ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02020-12-03منو - کیبورد6,613 بار2.48 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXUGCTI9A520FOXEGCTI9روسیه - SER8.0.0EXPERIENCE 9.02020-09-28کیبورد133 بار2.46 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXUGCTI9A520FOLBGCTI9ویتنام - XXV8.0.0EXPERIENCE 9.02020-09-28کیبورد98 بار2.57 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXUGCTI9A520FOJVGCTI2ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02020-09-28منو - کیبورد3,208 بار2.48 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSFCTI3A520FZVVFCTI1 برزیل - ZZV8.0.0EXPERIENCE 9.02020-09-04کیبورد85 بار2.94 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSFCTI2A520FZTAFCTI1برزیل - ZTA8.0.0EXPERIENCE 9.02020-09-01کیبورد62 بار2.72 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSFCTH6A520FUUBFCTH1کلمبیا - COO8.0.0EXPERIENCE 9.02020-08-29کیبورد55 بار2.53 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSFCTH6A520FUWAFCTI2آرژانتین - CTI8.0.0EXPERIENCE 9.02020-08-29کیبورد69 بار2.94 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSFCTH4A520FOJVFCTH4ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02020-08-07منو - کیبورد473 بار2.53 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSFCTH2A520FODDFCTH2سریلاتکا - SLK8.0.0EXPERIENCE 9.02020-08-07منو - کیبورد61 بار2.53 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSFCTH3A520FODDFCTH3هند - INS8.0.0EXPERIENCE 9.02020-08-06منو - کیبورد72 بار2.56 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSFCTG8A520FXEGFCTHآلمان - XEG8.0.0EXPERIENCE 9.02020-07-30منو - کیبورد61 بار2.65 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSFCTG9A520FOLBFCTG9تایلند - THL8.0.0EXPERIENCE 9.02020-07-30کیبورد77 بار
2.60 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSFCTG8A520FOXEFCTG8ازبکستان - CAC8.0.0EXPERIENCE 9.02020-07-30کیبورد66 بار2.49 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSECTG5A520FUUBECTG2بولیوی - BVO8.0.0EXPERIENCE 9.02020-07-03منو - کیبورد61 بار2.53 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSECTG7A520FUWEECTG2مکزیک - IUS8.0.0EXPERIENCE 9.02020-07-03منو - کیبورد65 بار2.61 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSECTG4A520FUUBECTG3کلمبیا - COO8.0.0EXPERIENCE 9.02020-07-03منو - کیبورد64 بار2.53 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSECTE2A520FOJVECTE2ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02020-05-19منو - کیبورد90 بار2.53 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXUECTDAA520FVFGECTD6سویس - SWC8.0.0EXPERIENCE 9.02020-04-30کیبورد68 بار2.90 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSDCTB2A520FOJVDCTB1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02020-02-07منو - کیبورد72 بار2.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSCCSLGA520FOJVCCSK1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02019-12-31منو - کیبورد69 بار2.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSCCSK3A520FOJVCCSK1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02019-11-04منو - کیبورد170 بار2.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSBCSJ7A520FOJVBCSF1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02019-10-04منو - کیبورد59 بار2.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXS7CRI8A520FOJV7CRIAایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-09-19منو - کیبورد65 بار2.51 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSBCSI4A520FOJVBCSF1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02019-09-03منو - کیبورد61 بار2.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSBCSH4A520FOJVBCSF1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02019-08-01منو - کیبورد62 بار2.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FZTUBCSH1A520FZZTBCSH1تایوان - BRI8.0.0EXPERIENCE 9.02019-08-12کیبورد64 بار2.46 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FZTUBCSG1A520FZZTBCSG1تایوان - BRI8.0.0EXPERIENCE 9.02019-07-11کیبورد63 بار2.46 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FZTSBCSF1A520FZZTBCSF1تایوان - BRI8.0.0EXPERIENCE 9.02019-06-19کیبورد76 بار2.45 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSBCSF2A520FOJVBCSF1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02019-06-03منو - کیبورد60 بار2.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXUBCSF1A520FOXEBCSF1روسیه - SER8.0.0EXPERIENCE 9.02019-06-03منو - کیبورد61 بار2.46 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FZTSACSE2A520FZZTACSE2تایوان - BRI8.0.0EXPERIENCE 9.02019-05-10کیبورد68 بار2.44 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXS9CSE5A520FOJV9CSD1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02019-05-02منو - کیبورد55 بار2.51 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXSACSE8A520FODDACSE8هند - INS8.0.0EXPERIENCE 9.02019-05-09منو - کیبورد63 بار2.51 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXS9CSD2A520FOJV9CSD1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02019-04-09منو - کیبورد62 بار
2.51 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXS8CSC5A520FOJV8CSB1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02019-03-11منو - کیبورد62 بار2.51 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXS8CSB1A520FOJV8CSB1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02019-02-01منو - کیبورد66 بار2.51 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXS7CSABA520FOJV7CRK1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02019-01-18منو - کیبورد64 بار2.51 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXS7CRL5A520FOJV7CRK1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-12-06منو - کیبورد62 بار2.51 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FZTU7CRK1A520FZZT7CRK1تایوان - BRI8.0.0EXPERIENCE 9.02018-11-13کیبورد70 بار2.44 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU7CRK2A520FOJV7CRK1ایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-11-12منو - کیبورد59 بار2.51 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXS7CRJ7A520FOJV7CRIAایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-10-12منو - کیبورد68 بار
2.51 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU6CRH4A520FZTO6CRH2برزیل - ZTO8.0.0EXPERIENCE 9.02018-08-08منو - کیبورد70 بار2.32 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FZTS6CRH2A520FZZT6CRH2تایوان - BRI8.0.0EXPERIENCE 9.02018-08-23کیبورد68 بار
2.44 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU5CRGDA520FOJV5CRGDایران - THR8.0.0EXPERIENCE 9.02018-07-27منو - کیبورد72 بار2.51 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FZTU5CRG1A520FZZT5CRG1تایوان - BRI8.0.0EXPERIENCE 9.02018-07-03کیبورد63 بار2.44 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU4BRE3A520FOJV4BRE1ایران - THR7.0EXPERIENCE 9.02018-05-11منو - کیبورد72 بار
2.47 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU4BRD1A520FOJV4BRD1ایران - THR7.0EXPERIENCE 9.02018-04-02منو - کیبورد65 بار2.46 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU4BRC4A520FOJV4BRC1ایران - THR7.0EXPERIENCE 9.02018-03-09منو - کیبورد56 بار2.10 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU4BRB6A520FOJV4BRB1ایران - THR7.0EXPERIENCE 8.12018-02-07منو - کیبورد49 بار2.44 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXS4BRA1A520FOJV4BRA2ایران - THR7.0EXPERIENCE 8.12018-01-19منو - کیبورد59 بار2.37 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXS3BQL3A520FOJV3BQL2ایران - THR7.0EXPERIENCE 8.12017-12-22منو - کیبورد54 بار2.36 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU2BQIHA520FOJV2BQIHایران - THR7.0EXPERIENCE 8.12017-09-22منو - کیبورد45 بار2.37 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU2AQG6A520FOJV2AQG1ایران - THR6.0.1-2017-07-12منو - کیبورد50 بار2.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXS2AQH1A520FOJV2AQG1ایران - THR6.0.1-2017-07-31منو - کیبورد49 بار2.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU1AQF3A520FOJV1AQF1ایران - THR6.0.1-2017-06-05منو - کیبورد46 بار2.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXS1AQE4A520FOJV1AQD2ایران - THR6.0.1-2017-05-11منو - کیبورد50 بار2.17 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FZTU1AQC1A520FZZT1AQC1تایوان - BRI6.0.1-2017-03-16کیبورد58 بار2.10 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FZTU1AQB2A520FZZT1AQB2تایوان - BRI6.0.1-2017-02-17کیبورد52 بار2.10 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU1APLOA520FOJV1APLGایران - THR6.0.1-2016-12-26منو - کیبورد77 بار2.14 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FZTS2AQF1A520FZZT2AQF1تایوان - BRI6.0.1-2017-06-26کیبورد56 بار
2.10 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
فایل های Combination
شماره ساختنسخه FAنسخه اندرویدلیست تغییراتBIT (BINARY/U/SW REV.)تعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
A520FXXUGATK1FA606.0.1CL15416889G125 بار600.72 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXUGATK1FA606.0.1CL15416889F25 بار600.72 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXUEATD1FA606.0.1CL15416889E19 بار600.72 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXUDATB1FA606.0.1CL15416889D55 بار600.61 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXUCASL1FA606.0.1CL15416889C20 بار600.72 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXUBASF1FA606.0.1CL15416889B47 بار600.60 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU8ASB1FA606.0.1CL15416889847 بار600.60 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU7ARJ1FA606.0.1CL14478682761 بار600.59 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU6ARH1FA606.0.1CL14127908647 بار600.59 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU5ARG2FA606.0.1CL13989373540 بار600.61 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU4ARA4FA606.0.1CL12800524441 بار600.77 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU3ARA3FA606.0.1CL12800524343 بار600.66 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU3AQL1FA606.0.1CL12642482349 بار600.66 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU2AQK2FA606.0.1CL12567279248 بار600.62 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU2AQI2FA606.0.1CL10590593245 بار600.63 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU1ARA1FA606.0.1CL12800524158 بار600.61 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU1AQI1FA606.0.1CL10590593153 بار600.60 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU1AQC2FA606.0.1CL10590593139 بار600.55 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU1AQB2FA606.0.1CL10590593147 بار600.50 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU1AQA6FA606.0.1CL10396739142 بار610.00 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU1AQA5FA606.0.1CL10396739140 بار610.01 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A520FXXU1AQA3FA606.0.1CL10359072149 بار610.01 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
سایر فایل های مورد نیاز تعمیرات
نوعنام فایلشماره ساخت - نسخهتوضیحاتتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
ROOTA520FXXUGCTI9_Boot_RootA520FXXUGCTI9 Binary G Magisk Boot Patched117 بار10.25 مگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
TWRP
CERT
ENG MODEM
ENG SBOOT
ENG BOOT

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بازگشت به بالا