• قبل از دانلود و استفاده از فایل ها حتما از مطابقت مدل تجاری دستگاه و فایل مطمین شوید .
فایل های فلش رسمی
مدلنسخه اندرویدنسخه MIUIنوع فایلمنطقهتاریخ انتشارزبان فارسیتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
BEGONIA10.0V12.0.3.0.QGGEUXMFastboot Stableاروپا - EEA2020-12-18کیبورد30 بار4.00 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.3.0.QGGEUXMZIP Stableاروپا - EEA2020-12-18کیبورد29 بار2.06 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.6.0.QGGRUXMZIP Stableروسیه - Russian2020-12-18منو - کیبورد 36 بار2.06 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.6.0.QGGRUXMFastboot Stableروسیه - Russian2020-12-13منو - کیبورد 30 بار3.54 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.3.0.QGGINXMFastboot Stableهند - Indian2020-12-01کیبورد27 بار2.87 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.3.0.QGGINXMZIP Stableهند - Indian2020-11-23 کیبورد31 بار2.02 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.5.0.QGGMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2020-11-07منو - کیبورد 64 بار3.76 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.5.0.QGGMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2020-11-07منو - کیبورد 51 بار2.08 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.4.0.QGGCNXMFastboot Stableچین - China2020-10-31کیبورد27 بار3.17 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.5.0.QGGRUXMFastboot Stableروسیه - Russian2020-10-23منو - کیبورد 26 بار3.44 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.5.0.QGGRUXMZIP Stableروسیه - Russian2020-10-23منو - کیبورد 31 بار2.05 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.2.0.QGGEUXMFastboot Stableاروپا - EEA2020-10-21کیبورد26 بار3.64 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.2.0.QGGEUXMZIP Stableاروپا - EEA2020-10-21کیبورد29 بار2.06 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.2.0.QGGINXMFastboot Stableهند - Indian2020-09-23 کیبورد21 بار2.82 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.2.0.QGGINXMZIP Stableهند - Indian2020-09-15کیبورد25 بار1.97 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.3.0.QGGCNXMFastboot Stableچین - China2020-09-14کیبورد34 بار3.10 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.3.0.PGGCNXMZIP Stableچین - China2020-09-14کیبورد25 بار1.92 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.3.0.QGGCNXMZIP Stableچین - China2020-09-14کیبورد22 بار2.01 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.3.0.QGGMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2020-09-02منو - کیبورد 40 بار3.53 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.3.0.QGGMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2020-09-02منو - کیبورد 35 بار2.05 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.1.0.QGGEUXMFastboot Stableاروپا - EEA2020-08-24کیبورد24 بار3.62 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.1.0.QGGEUXMZIP Stableاروپا - EEA2020-08-24کیبورد27 بار2.02 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.1.0.QGGINXMZIP Stableهند - Indian2020-08-11کیبورد27 بار2.00 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.1.0.QGGINXMFastboot Stableهند - Indian2020-07-29کیبورد22 بار2.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.2.0.QGGCNXMFastboot Stableچین - China2020-07-10کیبورد27 بار3.03 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.2.0.QGGCNXMZIP Stableچین - China2020-07-10کیبورد26 بار2.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.2.0.QGGMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2020-07-10منو - کیبورد 27 بار3.54 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.2.0.QGGMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2020-07-10منو - کیبورد 28 بار2.05 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.4.0.QGGINXMZIP Stableهند - Indian2020-06-21کیبورد28 بار1.99 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.4.0.QGGINXMFastboot Stableهند - Indian2020-06-21کیبورد27 بار2.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.5.0.QGGMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2020-06-06منو - کیبورد 34 بار3.54 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.5.0.QGGMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2020-06-06منو - کیبورد 26 بار2.00 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.3.0.QGGEUXMFastboot Stableاروپا - EEA2020-05-25کیبورد29 بار3.59 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.3.0.QGGEUXMZIP Stableاروپا - EEA2020-05-25کیبورد29 بار2.00 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.3.0.QGGRUXMZIP Stableروسیه - Russian2020-05-25منو - کیبورد 26 بار2.00 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.3.0.QGGCNXMFastboot Stableچین - China2020-05-18کیبورد21 بار2.86 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.3.0.QGGCNXMZIP Stableچین - China2020-05-18کیبورد23 بار2.23 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.3.0.QGGRUXMFastboot Stableروسیه - Russian2020-05-18منو - کیبورد 26 بار3.43 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.4.0.QGGMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2020-05-18منو - کیبورد 26 بار3.54 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.4.0.QGGMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2020-05-18منو - کیبورد 29 بار2.00 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.6.0.PGGMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2020-01-08منو - کیبورد 28 بار3.19 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.6.0.PGGMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2020-01-08منو - کیبورد 34 بار1.95 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.4.0.PGGINXMZIP Stableهند - Indian2020-01-06کیبورد25 بار1.88 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.4.0.PGGINXMFastboot Stableهند - Indian2019-12-27کیبورد24 بار2.66 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.3.0.PGGCNXMFastboot Stableچین - China2019-12-14کیبورد28 بار2.79 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.3.0.PGGEUXMZIP Stableاروپا - EEA2019-12-10کیبورد28 بار1.94 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.3.0.PGGEUXMFastboot Stableاروپا - EEA2019-12-10کیبورد27 بار3.22 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.3.0.PGGRUXMZIP Stableروسیه - Russian2019-12-10منو - کیبورد 26 بار1.94 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.3.0.PGGRUXMFastboot Stableروسیه - Russian2019-12-10منو - کیبورد 23 بار3.22 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.2.0.PGGMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2019-12-01منو - کیبورد 26 بار3.17 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.2.0.PGGMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2019-12-01منو - کیبورد 20 بار1.94 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.1.0.PGGCNXMFastboot Stableچین - China2019-10-31کیبورد19 بار2.73 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.1.0.PGGCNXMZIP Stableچین - China2019-10-31کیبورد13 بار1.90 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.2.0.PGGMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2019-10-24منو - کیبورد 14 بار3.06 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.2.0.PGGMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2019-10-24منو - کیبورد 20 بار1.91 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.11.0.PGGCNXMFastboot Stableچین - China2019-10-11کیبورد20 بار2.67 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.11.0.PGGCNXMZIP Stableچین - China2019-10-11کیبورد15 بار1.86 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.10.0.PGGCNXMFastboot Stableچین - China2019-10-05کیبورد20 بار2.67 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.10.0.PGGCNXMZIP Stableچین - China2019-10-05کیبورد13 بار1.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.10.0.PGGCNXMZIP Stableچین - China2019-10-05کیبورد15 بار1.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.9.0.PGGCNXMFastboot Stableچین - China2019-09-26کیبورد20 بار2.66 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.9.0.PGGCNXMZIP Stableچین - China2019-09-26کیبورد14 بار1.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.1.0.PGGMIXMFastboot Stableجهانی - GLOBAL2019-09-20منو - کیبورد 18 بار2.92 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.1.0.PGGMIXMZIP Stableجهانی - GLOBAL2019-09-20منو - کیبورد 16 بار1.90 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.8.0.PGGCNXMFastboot Stableچین - China2019-09-12کیبورد18 بار2.66 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.8.0.PGGCNXMZIP Stableچین - China2019-09-12کیبورد15 بار1.85 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.6.0.PGGCNXMFastboot Stableچین - China2019-08-28کیبورد16 بار2.56 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.6.0.PGGCNXMZIP Stableچین - China2019-08-28کیبورد16 بار1.84 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.3.0.QGGRUXMZIP Stableروسیه - Russian2020-08-28منو - کیبورد 18 بار2.05 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.4.0.PGGCNXMFastboot Stableچین - China2019-08-20کیبورد29 بار2.45 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.4.0.PGGCNXMZIP Stableچین - China2019-08-20کیبورد17 بار1.80 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.2.0.PGGIDXMFastboot Stableاندونزی - Indoکیبورد15 بار2.90 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.2.0.PGGIDXMFastboot Stableاندونزی - Indoکیبورد16 بار3.20 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.2.0.QGGIDXMFastboot Stableاندونزی - Indoکیبورد18 بار3.42 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.1.0.QGGIDXMFastboot Stableاندونزی - Indoکیبورد15 بار3.45 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.2.0.QGGIDXMFastboot Stableاندونزی - Indoکیبورد22 بار3.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.3.0.QGGIDXMFastboot Stableاندونزی - Indoکیبورد19 بار3.63 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V10.4.2.0.PGGIDXMZIP Stableاندونزی - Indoکیبورد19 بار1.88 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIAV11.0.1.0.PGGIDXMZIP Stableاندونزی - Indoکیبورد17 بار1.91 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA9.0V11.0.2.0.PGGIDXMZIP Stableاندونزی - Indoکیبورد18 بار1.92 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V11.0.2.0.QGGIDXMZIP Stableاندونزی - Indoکیبورد18 بار1.98 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.1.0.QGGIDXMZIP Stableاندونزی - Indoکیبورد18 بار2.01 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.2.0.QGGIDXMZIP Stableاندونزی - Indoکیبورد15 بار2.03 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
BEGONIA10.0V12.0.3.0.QGGIDXMZIP Stableاندونزی - Indoکیبورد22 بار2.04 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
سایر فایل های مورد نیاز تعمیرات
[table “begoniaOtherFiles” not found /]

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به بالا