هزینه نگهداری فایل های رایگان در پرشین رام ماهیانه بالغ بر 5 ملیون تومان می باشد . حمایت شما کمک بزرگی به نگهداری ، ارتقای سطح کیفی و منابع ، پیشرفت و توسعه سرویس ها می باشد و مبالغ پرداختی تماما در راستای نگهداری و افزایش خدمات رایگان در پرشین رام استفاده میگردد .

حمایت مالی از پرشین رام

هزینه نگهداری فایل های رایگان در پرشین رام ماهیانه بالغ بر 5 ملیون تومان می باشد . حمایت شما کمک بزرگی به نگهداری ، ارتقای سطح کیفی و منابع ، پیشرفت و توسعه سرویس ها می باشد و مبالغ پرداختی تماما در راستای نگهداری و افزایش خدمات رایگان در پرشین رام استفاده میگردد .