فایل های فلش رسمی
شماره ساختنسخه CSCمنطقهنسخه اندرویدرابط کاربریتاریخ ساختزبان فارسیتعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
A505FDDU9CVC2A505FOJM9CVC2ایران - THR11.0.0One 3.12022-03-18منو - کیبورد1,430 بار4.17 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU9CVB1A505FOJM9CVA5ایران - THR11.0.0One 3.12022-02-15منو - کیبورد74 بار4.17 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS9CVA4A505FOJM9CUH2ایران - THR11.0.0One 3.12022-01-18منو - کیبورد727 بار4.09 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS9CUL2A505FOJM9CUH2ایران - THR11.0.0One 3.12021-12-05منو - کیبورد4,549 بار4.09 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS9CUK2A505FDDS9CUK2ایران - THR11.0.0One 3.12021-11-12منو - کیبورد4,664 بار4.09 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS9CUJ2A505FOJM9CUH2ایران - THR11.0.0One 3.12021-10-12منو - کیبورد91 بار4.09 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS9CUI5A505FOJM9CUH2ایران - THR11.0.0One 3.12021-09-15منو - کیبورد3,847 بار4.09 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU9CUH3A505FOJM9CUH2ایران - THR11.0.0One 3.12021-08-17منو - کیبورد4,537 بار4.09 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS9CUF2A505FOJM9CUF2ایران - THR11.0.0One 3.12021-07-06منو - کیبورد11,088 بار4.08 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU8CUE5A505FOJM8CUE2ایران - THR11.0.0One 3.12021-05-24منو - کیبورد3,195 بار4.07 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU7CUD4A505FODM7CUC1هند - INS11.0.0One 3.12021-04-28منو - کیبورد1,097 بار4.47 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU7CUD1A505FOJM7CUD2ایران - THR11.0.0One 3.12021-04-06منو - کیبورد12,409 بار4.05 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU7CUBDA505FOJM7CUBDایران - THR11.0.0One 3.12021-03-05منو - کیبورد2,041 بار4.05 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU7CUBCA505FODM7CUBCهند - INS11.0.0One 3.1 2021-02-26منو - کیبورد1,914 بار4.47 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS7BUB5A505FOJM7BUB5ایران - THR10.0.0One 2.52021-02-15منو - کیبورد6,380 بار3.70 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS5BTJCA505FOJM5BTJ2ایران - THR10.0.0One 2.02020-11-26منو - کیبورد1,498 بار3.81 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS5BTI5A505FOJM5BTH8ایران - THR10.0.0One 2.02020-09-09منو - کیبورد150 بار3.80 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU5BTH9A505FOLM5BTH9ویتنام - XXV10.0.0One 2.02020-08-20منو - کیبورد107 بار3.93 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU5BTH8A505FOJM5BTH8ایران - THR10.0.0One 2.02020-08-17منو - کیبورد3,051 بار3.80 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS5BTH5A505FOJM5BTE3ایران - THR10.0.0One 2.02020-08-10منو - کیبورد1,339 بار3.77 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS5BTH5A505FOLM5BTE1تایلند - THL10.0.0One 2.02020-08-10منو - کیبورد77 بار3.91 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS5BTH5A505FOLE5BTE1ویتنام - XID10.0.0One 2.02020-08-10منو - کیبورد74 بار3.73 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS5BTG5A505FODM5BTE4هند - INS10.0.0One 2.02020-07-23منو - کیبورد79 بار4.13 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS5BTG3A505FOJM5BTE3ایران - THR10.0.0One 2.02020-07-22منو - کیبورد78 بار3.77 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS5BTF1A505FOJM5BTE3ایران - THR10.0.0One 2.02020-06-02منو - کیبورد577 بار3.77 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU5BTE1A505FOJM5BTE3ایران - THR10.0.0One 2.02020-04-27منو - کیبورد1,041 بار3.77 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS4BTD2A505FOJM4BTC7ایران - THR10.0.0One 2.02020-04-10منو - کیبورد70 بار3.78 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU4BTC9A505FOJM4BTC7ایران - THR10.0.0One 2.02020-03-24منو - کیبورد77 بار3.78 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU4BTC4A505FODM4BTC2هند - INS10.0.0One 2.02020-03-06منو - کیبورد86 بار4.15 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS4ATC1A505FOJM4ATA1ایران - THR9.0.0One 1.1 2020-03-18منو - کیبورد691 بار3.62 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS4ATA1A505FOJM4ATA1ایران - THR9.0.0One 1.1 2020-01-02منو - کیبورد522 بار3.62 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU3ASL5A505FOJM3ASL5ایران - THR9.0.0One 1.1 2019-12-11منو - کیبورد955 بار3.62 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS3ASK6A505FOJM3ASK3ایران - THR9.0.0One 1.1 2019-11-06منو - کیبورد74 بار3.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDS2ASI5A505FOJM2ASH4ایران - THR9.0.0One 1.1 2019-09-24منو - کیبورد82 بار3.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU2ASH4A505FOJM2ASH4ایران - THR9.0.0One 1.1 2019-08-23منو - کیبورد74 بار3.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU2ASH4A505FOJM2ASI1امارات - XSG9.0.0One 1.1 2019-08-23منو - کیبورد82 بار3.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU2ASH3A505FOLM2ASH1تایلند - THL9.0.0One 1.1 2019-08-14منو - کیبورد73 بار3.64 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU2ASG5A505FOJM2ASG5امارات - XSG9.0.0One 1.1 2019-08-01منو - کیبورد95 بار3.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU2ASE6A505FOLM2ASE6تایلند - THL9.0.0One 1.1 2019-05-19منو - کیبورد127 بار3.65 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU1ASE3A505FOJM1ASE2امارات - XSG9.0.0One 1.1 2019-05-10منو - کیبورد113 بار3.56 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU1ASD6A505FOJM1ASD5ایران - THR9.0.0One 1.1 2019-04-25منو - کیبورد110 بار3.52 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
فایل های Combination
شماره ساختنسخه FAنسخه اندرویدلیست تغییراتBIT (BINARY/U/SW REV.)تعداد دانلودحجم فایلدانلود رایگاندانلود ویژه
A505FDDU9AUG1FA909.0.0CL1861142495,802 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU8AUE1FA909.0.0CL18611424827 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU7AUB1FA909.0.0CL18611424728 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU6AUA2FA909.0.0CL18611424627 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU5ATG1FA909.0.0CL18611424528 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU5ATE1FA909.0.0CL18611424527 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU4ATC1FA909.0.0CL18139486432 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU4ATA2FA909.0.0CL17778263489 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU3ASL1FA909.0.0CL17479035324 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU3ASK2FA909.0.0CL17340921323 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU3ASK1FA909.0.0CL17193337324 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU2ASJ1FA909.0.0CL17016065228 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU2ASF1FA909.0.0CL16151954221 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU1ASE1FA909.0.0CL15985970122 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU1ASD2FA909.0.0CL15765027120 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU1ASC3FA909.0.0CL15677983123 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
A505FDDU1ASB4FA909.0.0CL15447550124 بار1.18 گیگابایتدانلود
20,000 ریال – خرید
سایر فایل های مورد نیاز تعمیرات
نوعنام فایلشماره ساخت - نسخهتوضیحاتحجم فایللینک دانلوددانلود ویژه
ROOT FIRMWAREA505F_U4_Android_9_ROOT_And_Remove_Logo_Bootloder_UNLOCK_File9.0.0 - U4فایل فلش روت و آنلاک شده به همراه حذف لوگو3466 MBدانلود
ROOT FIRMWAREA505F_U2_ROOTED_FRIMWARE9.0.0 - U2فایل فلش روت شده 2644 MBدانلود
ROOT FIRMWAREA505F_U2_ROOT9.0.0 - U2فایل فلش روت شده 3392 MBدانلود

پرسش ، پاسخ و نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بازگشت به بالا